Naziv operacije: VIRTUALNA GALERIJA LIKOVNIH SAMORASTNIKOV TREBNJE: KULTURNA DEDIŠČINA V OBOGATENI RESNIČNOSTI

Akronim: VGLST

Prijavitelj: Center za izobraževanje in kulturo Trebnje
Partnerji: Društvo likovnikov Trebnje, LBV, Luka Bregar s.p.
Celotna vrednost z DDV v EUR: 133.291,75
Vrednost sofinanciranja (85%) v EUR: 99.977,82

Opis operacije:

Operacija Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje (VGLST): kulturna dediščina v obogateni resničnosti (VGLST) v okviru PRP 2014-2020, ukrep M19 – Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost), podukrep M19.2.izvajanje operacij v okviru strategij lokalnega razvoja (SLR LAS STIK, U 2.1. Krepitev znanja, prenos dobrih praks pri povezovanju ter razvoj novih inovativnih produktov in lokalne infrastrukture), je načrtovana kot inovativno povezovanje edinstvene naivne umetnosti, ki jo na Slovenskem zbira, proučuje, dokumentira in varuje Galerija likovnih samorastnikov Trebnje ter novih tehnologij, še posebej v obliki obogatene resničnosti (AR) in razgibanih delavnic s ciljem uvajanja inovativnih tehnik na področju LAS, širjenje turistične ponudbe na območju, krepitve znanja in razvijanje socialnih veščin ranljivih ciljnih skupin.

Cilji operacije:

• Razvoj 3 novih turističnih produktov, s katerimi bomo povečali obisk in prepoznavnost Galerije likovnih samorastnikov ( Virtualna galerija likovnih samorastnikov Trebnje (VGLST), Program Naivna umetnost v digitalnem okolju, 3 spominki GLST, narejeni s tehniko 3D tiskanja
• Razvoj socialnih veščin in kreativnosti posameznikov v visokotehnološki družbi v okviru programa Naivna umetnost v digitalnem okolju v okviru katerega se bodo pripadniki različnih ranljivih ciljnih skupin seznanili z najnovejšo digitalno tehnologijo, pri delu z digitalnimi napravami pa se bodo tudi digitalno opismenili, kar jim bo olajšalo vsakodnevno delovanje v družbi
• Povečati obiskanost turistične znamenitosti Galerije likovnih samorastnikov Trebnje
• Promovirati turistično znamenitost Galerije likovnih samorastnikov Trebnje z uporabo sodobnih IKT tehnologij

Rezultati operacije:

– Razvit turistični produkt: Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje: VGLST – AR (Augumented Reality), ki bo oživil stalno razstavo GLST in celotno zbirko. AR, inovativna visokotehnološka metoda prikazovanja kulturne dediščine, bo v galerijo privabila obiskovalce iz lokalnega in regionalnega okolja in tudi širše.
– Razvit turistični produkt : Program “Naivna umetnost v digitalnem okolju” v okviru katerega bomo s pomočjo inovativnih pedagoških pristopov in sodobnih digitalnih orodij povečali dostopnost do kulturne dediščine ranljivim ciljnim skupinam, razvijali kreativnost in socialne vezi med udeleženci ter spodbujali medgeneracijsko sodelovanje in učenje. Program sestoji iz 3 modulov, ki se nadgrajujejo. Vsak izmed modulov vsebuje 2 med seboj povezani delavnici:
o 2 Delavnici digitalne fotografije
o 2 Delavnici kiparjenja in izdelovanja odlitkov
o o 2 Delavnici 3D tiskanja
– Razvit turistični produkt : 3 spominki Galerije likovnih samorastnikov Trebnje, narejeni s tehniko 3D tiskanja. Tekom projekta bodo identificirali in oblikovali 3 značilne spominke GLST, kateri bodo sprogramirani za tiskanje s 3D tiskalnikom. Spominki bodo navdahnjen z motivi iz zbirke GLST. Spominki izdelane s 3D tiskalnikom bodo na voljo v galeriji, da si jih bodo obiskovalci galerije natisnili in odnesli domov.
– Izdelan predstavitveni video »Virtualna Galerija likovnih samorastnikov Trebnje
– Izveden zaključni dogodek
– Izdelana Predstavitvena zloženka projekta
– Vzpostavitev 1 novega delovnega mesta

Trajanje operacije: maj 2021-maj 2023, operacija bo izvedena v dveh fazah.

POVEZAVE: Več o instrumentu CLLD si lahko preberete na spletni strani Programa razvoja podeželja: https://www.program-podezelja.si/sl/ in na spletni strani Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Aktualno dogajanje:

Galerija likovnih samorastnikov Trebnje pripravlja novo AR mobilno aplikacijo

Kulturna dediščina v obogateni resničnosti

TOP

Dostopnost